Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV


1. Uplatňování reklamace na vadné zakoupené zboží 

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží,má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.Kupující je povinen uvést,v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá.Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklamace váhového množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva.Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace,uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním vážením dodávky.

3. Reklamace jakosti paliva

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv,které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky.(Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady které nemohou být zjištěny při přijímce paliva,se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.V případě zjištění neoprávněnosti reklamace  podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku,hradí náklady s tím spojené kupující.Kupující je povinen umožnit prodávajícímu  odběr kontrolního vzorku paliva. 

4.Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny  na základě výsledků z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. V případě optických a skrytých jakostních vad  do 7dnů po obdržení výsledků rozboru.O vyřízení reklamace  se sepíše  zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

5. Záruční doba

Odpovědnost za vady  se řídí Obč.zák.§619 a následující.Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro uhelné sklady Hostěradice.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POTÍŽÍ NÁS KONTAKTUJTE

Uhlí Němcová - Kamenný Přívoz – Hostěradice | Prodej nízkosirnatého uhlí, briket, koksu a dřeva.